Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Onyx 800HƯ NG D N S D NG PREAMP 800R 
Máy Onyx 800r ñư c xem là m t thi
t b Preamp. Chúng ñư c k
t n i v
i các thi
t b dùng trong phòng thu. 
Sau ñây là m t s cách k
t n i: 
Onyx 800R ñư c n i v
i Soundcard qua c ng 25 chân và n i v
i máy tính ñ thu. 2
Sau ñây là cách k
t n i Onyx 800R v
i m t Mixer thu Digital có ch c năng record. 
Sau ñây là cách k
t n i Onyx 800R v
i m t mixer ñ cho ra dàn âm thanh chính. 3
Ch c năng c a m t trư c:
Núm ch nh Gain:
Gain ñư c dùng ñ tăng ho c gi m ñ l
n ngõ vào c a các lo i nh c c hay micro. 
hãy yêu c u ca sĩ hay nh c công chơi nh c c m c l
n nh t. B n hãy chú ý dàn ñèn Led n
u nó sáng m c 
0 dB là ñư c. 
Nút nh n ch n Mic / Line:
Nút này dùng ñ l a ch n tín hi u ngõ vào là Micro hay line nh c c . 
Núm ch n Mic Impedances:
Nút này cho phép b n l a ch n tr kháng vào c a micro hay tín hi u âm thanh c a các ngõ vào. ði!u này 
phù h p cho nh"ng nét ñ t trưng c a nhi!u lo i micro khác nhau. Có 4 m c ñ b n l a ch n. 
Nút nh n Phase Switch:
Nút này có ch c năng dùng ñ ñ o c c tín hi u. Khi mà day jack c a b n b làm nh m và ñ o c c tín hi u thì 
b n hãy nh n nút này xu ng. Thư#ng thì nút này b n ñ$ng ñ ng ñ
n n
u không có v n ñ! gì. 
Nút nh n Low-cut:
ði!u ch nh t n s t i kênh ñ c%t b& tín hi u dư
i t n s mà nút nh n này xác ñ nh. Thay ñ i t$ v trí OFF 
(không lo i b& t n s nào) ñ
n cao nh t là c%t t t c t n s 75Hz tr xu ng. 
Ngu'n Phantom 48V: 
Nh n nút này xu ng là b n s( cung c p ngu'n 48 V cho micro, nhưng ph i là lo i micro Condenser. Khi 
nh n nút này xu ng thì ñèn led báo ngu'n phantom sáng lên. 
ðèn led báo tín hi u:
Có nhi m v hi n th ñ báo m c tín hi u. 
Ngõ vào Hi-Z và nút nh n: 
Ch c năng này ch có kênh 7 và 8, n
u khi b n c%m line nh c c vào ngõ này thì b n nh n xu ng. Còn n

ngõ này cho c%m micro thì b n v)n gi" nguyên. Và ngõ này ñư c dùng jack 6 ly mono. 
Công t%c ngu'n:
Nút này ñ cung c p ñi n năng cho máy. Khi b n nh n công t%c ngu'n v! v trí On thì s( cung c p ngu'n 
ñi n cho thi
t b . 
Núm v n Sample Rate:
Núm này có ch c năng ch n t c ñ chu*n c a âm thanh khi b n chuy n ñ i tín hi u Analoge sang Digital. 
M+i m c ñ h n ñ nh ñi!u có ñèn led ñ báo khi b n ch n m c nào. 
ðèn Led Lock:
N
u như t c ñ âm thanh khi b n chuy n ñ i cao hơn h n ñ nh cho phép trên thi
t b thì lúc này b n nh n nút 
Extender m t sau thi
t b . Lúc này ñèn báo Lock s( sáng lên. 
Nút nh n Bit Depth:
B n ph i ch n 24 bit n
u thu 24 Track và v
i máy thu là lo i Hard disk còn khi ch n 16 bit là thu 2 Track 
v
i máy thu CD-record. Tương ng v
i m+i thông s là 1 ñèn led ñ hi n th thông s nào b n ñang ch n. 
Ch c năng c a m t sau:
Ngõ c%m micro:
Dùng ñ c%m các micro, ngõ này b n dùng jack canon. 
Nút nh n Mid/Side Decode:
B n s( nh n nút này xu ng khi b n dùng micro ña hư
ng, có nghĩa là các micro có búp sóng 180
0
, thư#ng 
thì ñư c dùng cho các micro phòng thu là chính. 
Ngõ c%m Input Balanced Line Level: 
ðây là ngõ c%m input dùng jack 25 chân ñ k
t n i, nó ñư c thay th
  cho 8 ngõ input c a h u h
t các ngõ 
vào. 
16. Ngõ c%m Output Balanced Line Level:
ðây là ngõ c%m output dùng jack 25 chân ñ k
t n i, nó ñư c thay th
  cho 8 ngõ output. N
u như b n dùng 
ñ u thu Tascam ñ k
t n i thì khi thu cho ra 8 track ñ c l,p nhau. 
17. Ngõ Option out:4
Ngõ này dùng ñ k
t n i ñ ñưa tín hi u Digital có t c ñ chu*n như là 32kHz, 44.1kHz, 48kHz. N
u như
b n mu n bi
t t c ñ ra chu*n c a âm thanh t$ng thi
t b thì b n nên ki m tra và ñ c k- b n thông s c a 
thi
t b . 
18. Ngõ c%m Extender Word Clock In:
Ngõ này dùng c%m v
i m t thi
t b ñ'ng h' chia tín hi u có tr kháng là 75 Ohm.  
19.  Nút nh n Termination:
Nút nh n này ñư c dùng chung v
i ngõ c%m Extender Word Clock In, b i vì khi b n mu n dùng ch c năng 
trên thì b n nh n nút này vào, còn khi b n không nh n ch n chúng thì chúng ñang ch
 ñ nomal. 
Ngõ k
t n i 25 chân AES/EBU:
ðây là ngõ ra c a 8 kênh input, n
u như b n mu n k
t n i chúng v
i máy vi tính thì ph i dùng s i cable có 
25 chân ñ k
t n i. Ngõ này ñư c dùng k
t h p v
i các nút nh n phía trên. 
Nút nh n 110 Ohm/ 75 Ohm:
Có 2 s l a ch n: 
N
u như b n k
t n i b.ng s i dây 25 chân có tr kháng 110 Ohm thì nút này b n ñ v trí cao (on) 
N
u như b n k
t n i b.ng s i dây 25 chân có tr khánh 75 Ohm thì nút này b n ñ v trí th p (off) 
Nút nh n Pro/ Cons Switch:
Nút này ñư c dùng v
i nút 110 Ohm/ 75 Ohm. Vì khi dùng dây 110 Ohm thì nút này b n cũng ñ v trí cao 
(on). Còn khi b n dùng s i 25 chân mà 75 Ohm thì nút này b n nh n xu ng (off). 
Nút nh n Dual wire/ Single Wire Switch:
Nút này dùng ñ l a ch n tín hi u là Dual wire hay Single Wire. Khi abn5 nh n xu ng thì tín hi u  Single 
Wire, nhã ra hay v trí cao thì tín hi u ra là Dual Wire. 
Ngõ c%m ngu'n:
Thi
t b này dùng ngu'n AC 220 V, b n ch c n c%m dây ngu'n vào và b,t công t%c lên là ngu'n ñã cung c p 
cho thi
t b .