Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

öùng duïng cô baûn daønh cho ñaøn Yamaha Organ PSR S700 / PSR S900


HÖÔÙNG DAÃN SUÛ DUÏNG CÔ BAÛN ÑAØN YAMAHA
PSR S700 / PSR S900

Sau ñaây toâi xin trình baøy moät soá  öùng duïng cô baûn daønh cho ñaøn Yamaha Organ PSR S700 / PSR S900 theá heä môùi nhaát hieän nay. Hy voïng seõ khoâng phuï loøng  mong moûi cuûa caùc baïn khi söû duïng treân caây ñaøn heä thoáng môùi naøy vaø nhöõng ñieàu khuùc maéc maø caùc baïn coù theå gaëp trong khi söû duïng PSR S700 / PSR S900
-        Tröôùc tieân toâi seõ trình baøy sô löôïc veà caùc tieän ích cuûa ñaøn PSR S700 / PSR S900 duøng ñeå keát noái vôùi caùc thieát bò ngoïai vi nhö :
Keát noái vôùi maùy vi tính qua ñöôøng (MIDI IN / OUT)
Keát noái INTERNET tröïc tieáp maø khoâng caàn thoâng qua maùy vi tính, chæ caàn baïn coù moät MODEM thì baïn coù theå truy caäp thoâng tin ngay treân caây ñaøn PSR S700 / PSR S900
Coång video Cut duøng ñeå keát noái vôùi Tivi, ñaây laø söï tieán boä vöôït baäc trong coâng ngheä ñieän töû cuûa  ñaøn YAMAHA hieän nay.
Hai bend ( PITCH BEND/MODULATION)
Smart card (oå ñóa löu tröõ) vôùi dung löôïng hieän nay coù treân thò tröôøng töø 8MB…… 48 MB.
OÅ ñóa meàm 14 MB ñöôïc gaén rieâng beân ngoaøi.
USB (oå ñóa cöùng di ñoäng) vôùi dung löôïng hieän nay coù treân thò tröôøng töø 64 MB……512 MB.
Vôùi taát caû caùc tieän ích duøng ñeå keát noái vôùi caùc thieát bò ngoïai vi coù saün treân caây ñaøn PSR S700 / PSR S900 nhö vaäy cuøng vôùi nhöõng tính naêng vöôït troäi veà maët coâng ngheä caùc baïn seõ caûm thaáy mình khoâng bao giôø bò haïn cheá trong vieäc saùng taïo aâm nhaïc treân caây ñaøn môùi naøy. Ñaëc bieät laø treân PSR S700 / PSR S900 naøy noù coù theå ñoïc ñöôïc raát nhieàu nhöõng tö lieäu DATA vôùi caùc chaám ñuoâi nhö (Wave/Dec/Midi/XG/GM/GM2/GS/XF/SFF… )
VOICE : (Ñaëc bieät Magavoice  - coù 10 tieáng).
                 Vôùi 829 aâm saéc bao goàm : 32 Voice, 480 XG voice, 17 Drum/SFXkits +GM2+GS.
Ñeå coù ñöôïc 10 tieáng ñaøn phuø hôïp,ta chæ caàn nhaán 01 baát kyø trong phaàn choïn tieáng (voice) ôû phía beân phaûi cuûa ñaøn. Ôû ñaây moãi nuùt ñöôïc theå hieän cho boä tieáng Piano, Guitar ; String duøng caùc nuùt (A,B,C,D… ) ñeå choïn tieáng.
Treân caây ñaøn PSR S700 / PSR S900 caùc chöùc naêng lieân quan ñeán tieáng ñaøn naèm beân phaûi ôû phaàn (PART SELECT) caùc baïn muoán gheùp tieáng hay söû duïng LEFT HOLD ñeå giöõ laïi tieáng ñaøn tay traùi cho tôùi khi chuyeån sang moät noát hay moät aâm giai môùi maø khoâng bò ngaét quaõng thì caùc baïn söû duïng ngay taïi ñoù.

LÖU TRÖÕ TIEÁNG ÑAØN:
    Trong phaàn choïn tieáng coù nuùt USE, ñaây laø chöùc naêng löu tröõ tieáng ñaøn (tieáng môùi hay do ta chænh söûa töø nhöõng tieáng chuaån cuûa PSR S700 / PSR S900 ). Coù theå löu ngay vaøo boä nhôù nhanh cuûa PSR S700 / PSR S900 vôùi dung löôïng laø 1.5 MB. Chuùng ta coù theå löu vaøo Smart card hay oå cöùng USB hoaëc oå ñóa meàm gaén beân ngoaøi.
Löu vaøo boä nhôù PSR S700 / PSR S900
 1. Nhaán use

Nhaán (6) ñeå choïn leänh save. Duøng caùc nuùt (1,2,3,4… ) ñeå ñaët teân cho tieáng ñaøn muoán löu tröõ (caùc nuùt naøy töông öùng vôùi töøng chöõ soá trong baûng chöõ caùi ñöôïc theå hieän ngay treân maøn hình).
Nhaán (8) ñeå ñoàng yù vaø keát thuùc leänh löu tröõ.
 1. Löu vaøo ñóa Smart card hay USB :
Muoán löu tröõ vaøo ñóa Smart cad hay USB ta chæ vieäc nhaán (NEXT) hoaëc (BACK) ngay goùc treân beân phaûi maøn hình ñeå choïn cheá ñoä löu tröõ (card ) laäp töùc caùc baïn seõ thaáy phía döôùi maøn hình hieän ra caùc trình töï löu tröõ nhö ñaõ neâu ôû phaàn treân.
 1. Hieäu quaû aâm thanh cho tieáng ñaøn :
Beân tay phaûi cuûa PSR S700 / PSR S900 ngay beân phaàn (use) coù phaàn (VOICE EFFECT) caùc baïn nhaán vaøo ñoù vaø treân maøn hình seõ xuaát hieän moät loïat caùc nuùt chöùc naêng hoã trôï vaø taïo hieäu quaû ñaëc bieät cho tieáng ñaøn, phuø hôïp vôùi nhu caàu maø ta muoán theå hieän baûn nhaïc. Cuï theå nhö sau :
 • Touch : caûm öùng maïnh nheï
 • Sustain : ñoä ngaân – vang cuûa tieáng ñaøn
 • Harmony Echo : taïo beø cho tieáng ñaøn tay phaûi (phuï thuoäc vaøo hoøa aâm tay traùi)
 • Mono taïo ñoä lieân keát (laùy, huù… )
 • DXP : chöông trình hieäu öùng aâm thanh (reverb, effect … ).
 • Vebrition : lieân keát caùc chöông trình hieäu öùng aâm thanh.
STYLE :
     Muoán choïn moät ñieäu nhaïc phuø hôïp ta laøm theo caùc böôùc sau:
Nhaán moät nuùt baát kyø ñöôïc theå hieän trong phaàn ñieäu thöùc (Stype) ôû phía beân traùi cuûa ñaøn. Ôû ñaây, moãi nuùt ñeàu ñöôïc theå hieän theo töøng loïai hình thöùc aâm nhaïc (ví duï : pock&rock, ballad, swing&jazz. … ) duøng caùc nuùt (A,B, … ) ñeå choïn moät ñieäu nhaïc töông öùng.
CAÙC CHÖÙC NAÊNG LIEÂN QUAN :
.ACMP : kích hoïat nhaïc neàn töï ñoäng
.Break : nhaïc ñaïo ngaén goïn.
.Intro : goàm ba loïai nhaïc ñaïo.
. Main (A,B,C, D) : thay ñoåi tieáng nhaán.
. Ending/rit : nhaïc keát, goàm ba loïai nhaïc keát.
. Auto fill : baùo troáng töï ñoäng (khi thay ñoåi tieát taáu).
.OTS/Link : chuyeån tieáng ñaøn töï ñoäng khi thay ñoåi tieát taáu.
Syne stop : ngaét taïm thôøi ñieäu thöùc khi tay traùi khoâng giöõ hoøa aâm (raát tieän lôïi khi ñoïan nhaïc coù caâu daèn/tuti).
Syne start : kích hoïat cheá ñoä  chôø.
Start/Stop : baét ñaàu / keát thuùc.
Fade in/out : lôùn daàn / nhoû daàn.
CHÆNH SÖÛA VAØ THU ÑIEÄU THÖÙC MÔÙI
A/ Söûa ñieäu thöùc coù saün cuûa ñaøn
-        Choïn moät ñieäu baát kyø (Stype) muoán söûa ñieäu.
-        Nhaán (Digital Recording ) ôû beân phaûi phía döôùi phaàn choïn tieáng (Voice)
-        Nhaán [B ] ñeå choïn cheá ñoä [Stype Creator ].
-        Nhaán vaø giöõ nuùt [f]+[nuùt baát kyø’’ 1-16’’] trong phaàn theå hieän track phía döôùi maøn hình, töông öùng vôùi hình moâ phoûng cho nhaïc khí cuûa ñieäu thöùc ñoù.
Luùc ñoù ta ñaõ coù theå chôi theâm noát nhaïc hay tieát taáu (neáu boä goõ) cöù theo trình töï nhö vaäy cho tôùi khi ñaõ söûa heat caùc track muoán söûa ñoåi.
-        Thay ñoåi toác ñoä (Tempo) chuaån cuûa ñieäu thöùc naøy baèng caùch nhaán [Tempo] ôû ngay beân traùi phía döôùi phaàn choïn ñieäu nhaïc .
B/ Thu ñieäu thöùc môùi cho PSR S700 / PSR S900
-        Choïn moät ñieäu thöùc baát kyø trong phaàn ñieäu thöùc [Stype]
-        Nhaán [Digital Recording] ôû beân phaûi phía döôùi phaàn choïn tieáng [Voice]
-        Nhaán [B] ñeå choïn [Stype Ceartor]
-        Nhaán [C] ñeå choïn thu ñieäu môùi [New Stype]
-        Nhaán [A] ñeå ñaêng kyù caùc döõ lieäu chuaån bò cho vieäc thu (Section : Main “A,B,C,D’’ coù yù nghóa laø thu ôû Main naøo), (Pattern Length : “1,2,3………32’’ coù nghóa laø sau bao nhieâu khuoân nhaïc thì quay trôû laïi veà ñaàu tieân).
-        Nhaán [B] ñeå ñaêng kyù toác ñoä (tempo) vaø khoùa nhòp (2/4; 3/4 ; 4/4 ;… )
-        Choïn tieáng ñaøn ñeå moâ phoûng cho nhaïc khí muoán thu [voice]
-        Sau khi hoaøn taát caùc thuû tuïc ñaêng kyù, luùc naøy ñaõ coù theå baét ñaàu vieäc thu töøng track cho caùc nhaïc khi caàn thieát (caùch thu gioáng nhö ñaõ noùi ôû phaàn söûa ñieäu thöùc coù saün ôû phaàn treân).
Löu yù :
-        Trong quaù trình thu ñieäu thöùc, baét buoäc phaûi choïn tieáng ñaøn ôû cheá ñoä (Right 1): coù nghóa laø tieáng ñaøn chuaån möïc.
-        Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng cho ñieäu thöùc naøy, ta neân thu theo thöù töï ñöôïc moâ phoûng treân maøn hình ôû phía döôùi cuøng daønh cho caùc nhaïc khí (RHI1; RHI2; BASS; CHD1; CHD2; PAD;PHR1; PHR2)
-        Neân choïn hoøa thanh Cmaj7
Daøn ñieäu nhòp (Quanlize)
 1. Nhaán [next] hoaëc [back] ñeå choïn cöûa soå [channel]
 2. Nhaán [A] ñeå choïn [quantize]
 3. Nhaán (5) ñeå choïn hình thöùc tieát taáu (beat) phuø hôïp vôùi ñieäu thöùc vaø caâu cuù maø ta muoán theå hieän khi chôi nhaïc.
 4. Nhaán (D) ñeå choïn (execute), maøn hình baùo (complete) – hoaøn taát leänh. Muoán quay trôû laïi cheá ñoä ban ñaàu ñeå coù theå tieáp tuïc, ta duøng (back) hoaëc (next).
Löu tröõ ñieäu thöùc :
             Sau khi hoaøn taát vieäc thu ñieäu thöùc, ta coù theå löu tröõ laïi ñeå tieän cho vieäc tra cöùu sau naøy. Coù hai caùch löu tröõ nhö sau :
A/ Löu tröõ vaøo boä nhôù PSR S700 / PSR S900
-        Nhaán [Use] ôû phaàn choïn ñieäu thöùc.
-        Nhaán [6] ñeå choïn leänh löu tröõ [Save]
-        Duøng caùc nuùt theå hieän Track ôû döôùi maøn hình töông öùng vôùi baûng chöõ caùi ñeå ñaët teân cho ñieäu thöùc naøy.
-        Nhaán (8) ñeå chaáp nhaän leänh löu tröõ (OK)
B/ Löu tröõ vaøo ñóa Smart CARD hay USB :
-        Nhaán (Use) ôû phaàn choïn ñieäu thöùc.
-        Nhaán (back) hoaëc (next) ñeå choïn cheá ñoä löu tröõ vaøo ñóa meàm (cart)
-        Duøng caùc nuùt theå hieän caùc Track ôû döôùi maøn hình töông öùng vôùi baûng chöõ caùi ñeå ñaët teân cho ñieäu thöùc naøy.
-        Nhaán (8) ñeå chaáp nhaän leänh löu tröõ (OK)
MUTYPAD :
               Ñaây laø moät chöùc naêng hoã trôï cho phaàn nhac neàn raát tieän ích vôùi hoøa aâm thoâng minh (Auto acmp). Moãi ñieän thöùc cuûa ñaøn PSR S700 / PSR S900 ñeàu cung caáp moät keânh chöông trình caùc tieáng phuï ña naêng (Mutylpad) ngoaøi ra caùc baïn coøn coù theå duøng Mutylpad ñeå phoái theâm caùc phaàn nhaïc ñeäm, moãi keânh cho ta 4 nuùt töông öùng vôùi 4 hình thöùc tieát taáu khaùc ñöôïc theå hieän baèng daøn nuùt (Mutylpad) phía beân traùi cuûa ñaøn.
Caùc nuùt tieän ích cuûa (Multy Pad) :
 • Stop : keát thuùc
 • (1) : kieåu 1
 • (2) : kieåu 2
 • (3) : kieåu 3
 • (4) : kieåu 4
Caùc hình thöùc aâm giai vaø tieát taáu cuûa (Mutylpad) luoân coù theå theo saùt phaàn nhaïc neàn töï ñoäng beân tay traùi.
Choïn keânh chöông trình (Mutylpad) :
-        Nhaán nuùt Mutylpad ôû beân traùi cuûa ñaøn ngay töùc thì maøn hình seõ hieån thò taát caû .
-        Duøng (A,B, C … ) ñeå choïn hình thöùc aâm giai tieát taáu phuø hôïp, coù toång coäng 8 trang Mutylpad töø (P1-P8) ñöôïc moâ phoûng caùc aâm  giai tieát taáu, moãi trang cho toái ña 10 hình thöùc aâm giai tieát taáu.
-        Duøng caùc nuùt töø 1-8 ñeå choïn thöù töï caùc trang ñoù.
Taïo theâm Mutyl pad:
-        Choïn 1 keânh (Mutyl pad) baát kyø
-        Nhaán (Digital Recording) beân phaûi phía döôùi phaàn Voice.
-        Nhaán (C) ñeå choïn cheá ñoä (Mutyl Pad Creator).
-        Duøng Back hoaëc Next ñeå choïn cheá ñoä thu môùi hoaëc chænh söûa (Record, Edi)
-        Nhaán C ñeå choïn keânh môùi (Newbank)
-        Nhaán H ñeå baét ñaàu thu (Rec)
-        Choïn (1,2,3,4) ôû daøn nuùt (Mutylpad) baát kyø ñeå coù theå thu baèng caùc daøn nuùt (A,B,F,G)
-        Choïn tieáng cho loïai nhaïc khí muoán thu.
-        Ñaêng kyù toác ñoä (tempo) cho phuø hôïp.
-        Thu taát caû nhöõng gì baïn muoán.
-        Nhaán (H) ñeå keát thuùc leänh thu.
Ñaët teân vaø löu tröõ :
-        Nhaán (T) ñeå Save
-        Duøng [Back] hoaëc [Next] ñeå choïn cheá ñoä löu tröõ (preset: maëc ñònh, Use: vaøo boä nhôù nhanh cuûa ñaøn, card: vaøo oå ñóa Smart CARD.USB)
-        Nhaán (6) ñeå löu tröõ
-        Duøng (1-8) ñeå ñaët teân
-        Nhaán (8) ñeå chaáp nhaän leänh [OK]

VOCAL HARMONY:
               Laø moät chöông trình ñaëc bieät cuûa YAMAHA, cho pheùp ngöôøi söû duïng keát noái Micro vôùi ñaøn vaø haùt tröïc tieáp thoâng qua heä thoáng khuyeách aâm coù saün treân ñaøn. Ngoaøi ra, noù coøn cung caáp moät chöông trình taïo gioïng beø voâ cuøng tieän lôïi cho ca só baèng chính gioïng haùt cuûa chính hoï hoaëc hôn theá nöõa.
Ñeå söû duïng chöùc naêng naøy, ta laøm theo caùc böôùc sau :
 1. Caém Jack micro vaøo phía sau caây ñaøn [mic/line in].
 2. Gac nuùt coâng taéc ngay keá beân ñeå choïn cheá ñoä cho Micro [Mie]
 3. Nhaán nuùt ñieàu chænh aâm löôïng [volume] ngay keá beân.
Baây giôø ta coù theå töï thöôûng thöùc chính gioïng haùt cuûa chính mình roài ñoù, that tuyeät phaûi khoâng naøo!!
Caùc nuùt chöùc naêng lieân quan :
-         Tröôùc tieân caùc baïn nhaán vaøo nuùt [mie setting/Vocal Harmony] ôû beân traùi phía döôùi nuùt [demo], thì caùc baïn seõ nhìn treân maøn hình seõ hieån thò 1 loïat chöùc naêng cuï theå sau:
              + VH type select: choïn cheá ñoä gioïng beø töï ñoäng
              + Mie/setting: caøi ñaët chöông trình hieäu öùng aâm thanh cho Micro
              + Vocal Harmony : kích hoïat cheá ñoä hoã trôï gioïng beø
              + Talk : cheá ñoä chuaån aâm thanh cho Micro(duøng ñeå noùi chuyeän, hoäi nghò)
              + Effect : kích hoïat caùc chöông trình hieäu öùng aâm thanh ñaõ ñöôïc caøi ñaët.


Taïo theâm cheá ñoä hoã trôï gioïng beø :
 • Coù theå taïo ra 1 hay nhieàu cheá ñoä hoã  trôï gioïng beø theo yù rieâng maø khoâng aûnh höôûng tôùi chöông trình caøi ñaët goác cuûa ñaøn, ta laøm theo caùc böôùc sau:
  1. Nhaán (mic/setting) ñeå vaøo chöông trình hieäu öùng aâm thanh cho Mic.
  2. Luùc naøy, maøn hình seõ hieån thò cöûa soå [Microphone setting] vôùi 2 ñaàu muïc chính laø (overall setting) vaø(talk setting) duøng (back) vaø (next) ñeå choïn ñeà muïc caàn thieát.
  3. Nhaán 1 trong caùc nuùt (A,C,E,F,H,J) ñeå choïn chöông trình maø ta muoán chænh söûa (ví duï: baïn muoán thay ñoåi thoâng soá kyõ thuaät cho Equalizer – nhaán (A).
  4. Duøng voøng troøn döõ lieäu (data entry) ôû goùc phaûi – phía döôùi maøn hình ñeå thay ñoåi caùc thoâng soá theo yù muoán .
Löu tröõ caùc döõ lieäu Vocal harmony:
   • Tröôùc tieân baïn phaûi nhaán (mic/setting/Vocal harmony) vaø sau ñoù choïn cheá ñoä (Vocal harmony type)
   • Nhaán (back) hoaëc (next) ñeå choïn (USE) löu tröõ vaøo boä nhôù (löu yù: phaàn hoã trôï gioïng beø khoâng cho pheùp löu tröõ vaøo oå ñóa, Smard card).
   • Nhaán (6) ñeå choïn leänh löu tröõ (Save)
   • Duøng caùc nuùt theå hieän track ôû döôùi maøn hình ñeå ñaët teân cho cheá ñoä hoã trôï gioïng beø vöøa taïo ra ( quy trình ñaët teân cuõng gioáng nhö cheá ñoä neâu ôû treân)
   • Nhaán (8) ñeå ñoàng yù vaø chaáp nhaän löu tröõ (OK)
   • Baét ñaàu töø bay giôø, moãi khi goïi cheá ñoä gioïng beø maø ta ñaõ taïo, baïn chæ caàn nhaán (mic setting/Vocal harmony) vaø sau ñoù choïn cheá ñoä (Vocal harmony type) sau ñoù nhaán (back) hoaëc (next) ñeå choïn (USE)
   • Duøng (A,B,C,… ) ñeå choïn cheá ñoä beø caàn thieát.
REGISTRATION MEMORY
            Ñaøn PSR S700/PSR S900 cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå ñaêng kyù vaøo boä nhôù cuûa ñaøn taát caû caùc thoâng soá caàn thieát ñeå phuïc vuï cho nhu caàu truy caäp nhanh (thay ñoåi döõ lieäu) ngay trong khi chôi 1 baûn nhaïc … Toång coäng coù theå ñaêng kyù toái ña laø 7 trang döõ lieäu (moãi trang goàm 10 keânh vaø moãi keânh coù 8 regis ñeå choïn löïa.
Quy trình ñaêng kyù:
              *Choïn tieáng ñaøn (Voice)
              *Choïn ñieäu thöùc (Style)
              *Choïn toác ñoä (Tempo)
              *Choïn quaõng (Transpose) neáu caàn
              *Choïn Main A,B,C,D cho tieáng ñaøn ñaõ choïn.
              *Choïn caùc hieäu öùng hoã trôï aâm thanh (neáu caàn)
              *Nhaán (Memory) ôû haøng nuùt theå hieän (Registration memory)
              *Nhaán 1 trong 8 nuùt baát kyø [1-8] ôû phaàn (Registration memory)
              *Cöù theo thöù töï treân, ta coù theå thu heát caùc nuùt ñaêng kyù töø [1-8 ]
Löu tröõ:
 • Nhaán [J] goùc phaûi maøn hình ñeå choïn (Registration bank)
 • Duøng (back) vaø (next) ñeå choïn cheá ñoä löu tröõ (Use, Card)
 • Duøng caùc nuùt [1-8] ñeå ñaët teân.
 • Nhaán [8] ñeå chaáp nhaän leänh (OK)
Truy caäp khi caàn:
 • Nhaán [J] ñeå vaøo thö muïc (Registration Bank)
 • Duøng (Back) vaø (Next) ñeå choïn cheá ñoä muoán truy caäp
 • Nhaán [A,B,C … ] ñeå choïn löïa.
SONG (DEMO)
             A.Demo: (nhaïc maãu)
             Ñaøn Organ PRS S700/PSR S900 cung caáp cho chuùng ta cheá ñoä nhaïc maãu coù saün trong ñaøn, baïn seõ phaûi kinh ngaïc veà phaàn Demo cuûa Mega Voice Technology.
Kích hoaït phaàn nhaïc nhö theá naøo ñaây?
             -  Nhaán [Demo] ôû phía beân traùi cuûa caây ñaøn vaø baám ngay soá (8) ôû phía döôùi maøn hình ñeå vaøo cheá ñoä DEMO cuûa ñaøn PRS S700/PSR S900.
            -  Nhaán (A,B,C,D,E…… ) ñeå choïn chöông trình Demo.
Ví duï: Ta muoán nghe Demo cuûa Mega Voice Technology, cuï theå nhö sau:
                   Nhaán (Demo) ôû phía beân traùi cuûa ñaøn vaø baám ngay soá (8) ôû phía döôùi maøn hình ñeå vaøo cheá ñoä DEMO, sau ñoù ta baám (B) luùc ñoù treân maøn hình seõ hieån thò 4 baøi nhaïc Demo cuûa Mega Voice ta nhaán (1) ñeå nghe baøi nhaïc cuûa Demo thöù nhaát vaø cöù theá ta nghe tieáp caùc baøi coøn laïi. Thoaùt ra baèng phím (Exit) ôû döôùi goùc phaûi maøn hình.
VIDEO OUT: (keát noái vôùi Tivi qua coång Video)
              Ñaây laø moät söï tieán boä vöôït baäc trong coâng ngheä ñieän töû cuûa theá heä ñaøn môùi YAMAHA PRS S700/PSR S900, vôùi coång Video naøy baïn seõ haùt KARAOKE ngay treân TIVI nhaø baïn thoâng qua coång keát noái giöõa ñaøn vôùi Tivi. Cuï theå nhö sau:
Tröôùc tieân baïn phaûi caém daây vaøo coång Video cuûa ñaøn vôùi coång Video cuûa Tivi nhaø baïn , tieáp theo baïn phaûi qua caùc böôùc treân ñaøn nhö sau:
 1. Baïn nhaán [A] vaø laäp töùc treân maøn hình cuûa ñaøn seõ xuaát hieän 1 thö muïc Samplesongs.
 2. Baïn tieáp tuïc nhaán [A] ñeå vaøo thö muïc Samplesongs, trong thö muïc naøy ñaõ coù saün 5 baøi nhaïc maãu, baïn baám [A] ñeå choïn baøi thöù nhaát.
 3. Baây giôø baïn nhìn phía beân traùi cuûa ñaøn baïn seõ thaáy moät daõy nuùt coù caùc töø nhö: REE, STOP, PLAY/PAUSE, REW, FF noù raát gioáng vôùi chöùc naêng cuûa maùy haùt ñóa maø caùc baïn thöôøng söû duïng, baïn seõ nhaán Play ñeå phaùt baøi haùt ñoù.
Sau cuøng laø caùc baïn nhaán nuùt (KARAOKE) naèm ôû phaàn SONG, luùc ñoù baïn seõ thaáy xuaát hieän treân maøn hình TIVI vaø noù cuõng hieän luoân treân ñaøn cuûa baïn. Ngoaøi ra treân ñaøn PRS S700/PSR S900 coù moät chöông trình ñoù laø VOCAL HARMONY ñaây laø chöông trình cho pheùp ngöôøi söû duïng keát noái Micro ngay treân ñaøn vaø khoâng chæ nhö theá maø caùc baïn coù theå taïo ñöôïc nhöõng gioïng beø hoaëc chænh söûa hay khuyeách aâm thoâng qua caùc hieäu öùng chænh söûa coù ôû treân ñaøn PRS S700/PSR S900. Chöông trình naøy toâi seõ trình baøy ôû phaàn sau.
PERFORMANCE : (chöùc naêng hoã trôï trình taáu 1 baøi nhaïc)
- Ñaâylaø moät chöông trình raát hay ñeå giuùp cho caùc baïn khi chuùng ta chôi 1 baûn nhaïc môùi, vôùi chöùc naêng hoã trôï vôùi phaàn giöõ tieát taáu (ASSISTANT), hoã trôï veà phaàn ñaùnh giai ñieäu (GUIDE). Tröôùc tieân baïn phaûi choïn 1 baûn nhaïc coù saün trong ñaøn hay baïn Download töø oå ñóa vaøo. Baèng caùch baïn nhaán [A] ôû phía beân traùi maøn hình laäp töùc treân maøn hình cuûa ñaøn seõ xuaát hieän 1 thö muïc Samplesongs, vaøo thö muïc Samplesongs trong thö muïc naøy ñaõ coù saün 5 baøinhaïc maãu, baïn baám [A] ñeå choïn baøi thöù nhaát, neáu nhö baïn khoâng muoán söû duïng nhöõng baûn nhaïc coù saün trong ñaøn thì baïn coù theå duøng [Back] hoaëc [Next] ñeå vaøo [Use] hay [Card] ñeå laáy nhöõng baûn nhaïc maø mình thích. Tieáp tuïc ->
                  +  Ôû phaàn (SONG) baïn nhaán nuùt (ASSISTANT) (ôû cheá ñoä naøy baïn chæ caàn goõ 1 noát treân ñaøn thì töï ñoäng noù seõ chuyeån thaønh nhöõng noát ñuùng vôùi baûn nhaïc maø baïn ñang phaùt cho ñeán khi baïn ñaõ thuoäc tieát taáu baøi nhaïc ñoù). Roài keá ñoù baïn nhaán (Score) [chöùc naêng hieån thò doøng nhaïc ] vaø baét ñaàu chôi baïn nhaán (Play). Muoán taét baïn nhaán (Stop).
                 Cuõng ôû phaàn [SONG] baïn nhaán nuùt [GUIDE] -> (ñaây laø cheá ñoä chôi ñuùng giai ñieäu cuûa baûn nhaïc vaø baûn nhaïc seõ ngöng ngay laäp töùc, neáu baïn muoán nhaác tay leân baát kyø luùc naøo hay khi baïn ñaùnh sai noát), neáu nhö baïn muoán laëp laïi ñoaïn ñoù thì chæ caàn nhaán nuùt [REW] hoaëc [FF] ôû beân traùi cuûa ñaøn. Muoán taét baïn nhaán [STOP].
Löu yù:
-         Baïn khoâng theå söû duïng hai cheá ñoä naøy cuøng moät luùc.
-         Neáu muoán chuyeån töø cheá ñoä [ASSISTANT] sang [GUIDE] thì baïn phaûi taét moät trong hai baèng caùch nhaán ngay taïi cheá ñoä maø mình ñang söû duïng thì töï ñoäng noù seõ taét. Coøn neáu baïn muoán môû cheá ñoä khaùc thì baïn cöù nhaán ngay luùc ñoù.
MUSIC FINDER : (ñieäu nhaïc maãu cuûa nhaïc nöôùc ngoaøi)
-         Ñaây cuõng laø moät chöông trình raát hay noù seõ cho pheùp caùc baïn söû duïng caùc ñieäu (STYPE) cuûa nhöõng baûn nhaïc nöôùc ngoaøi noåi tieáng vaø caû nhöõng caâu (Intro) cuõng gaàn gioáng nhö vaäy. Caùc baïn seõ raát thích khi laøm quen vôùi chöông trình ñaëc bieät naøy.
QUENCER :
       Quick Rec : (thu nhanh vôùi ñieäu thöùc töï ñoäng)
-         *Nhaán cuøng luùc hai nuùt [REE] + [STOP] ôû phaàn [SONG]
-         Choïn ñieäu thöùc cho phuø hôïp
-         *Choïn toác ñoä (TEMPO), neáu caàn.
-         *Choïn cheá ñoä cho nhaïc neàn töï ñoäng (INTRO; MAIN;A,B,C,D,ENDING…)
-         *Nhaán vaø giöõ nuùt [REE]+[EXTRA TRACK] ñeå coù theå thu phaàn nhaïc neàn töï ñoäng.
-         *Nhaán vaø giöõ nuùt [REE]+[TRACK 1] ñeå coù phaàn thu phaàn giai ñieäu (MELODY).
-         *Keát thuùc leänh thu, nhaán [START/STOP] ôû phaàn [SONG], sau ñoù nhaán [REC] moät laàn nöõa.
Multytrack: (thu nhaïc vôùi nhieàu track)
-         khaùc vôùi phaàn thu thanh vôùi ñieäu thöùc töï ñoäng (Quick Rec), ñaây laø 1 chöông trình thu nhaïc chuyeân nghieäp – vôùi 16 track Sequencer (töông öùng vôùi 16 loaïi nhaïc khí trong moãi baûn nhaïc).
Quy trình thu :
-         *Nhaán [REC]+[STOP] ôû phaàn theå hieän [SONG]
-         *Nhaán [DIGITAL RECORDING]
-         *Nhaán [A] deã choïn [SONG CREATOR]
-         *Nhaán [CHANNEL ON/OFF] ôû goùc phíabeân traùi maøn hình ñeå coù theå thaáy ñöôïc thöù töï theå hieän track.
-         *Nhaán vaø giöõ [REC] + [1 track baát kyø] -> (coù taát caû 16 track)
-         *Nhaán [C] hoaëc [D] ñeå choïn cheá ñoä cho tieáng ñaøn (choïn Main: tieáng ñaøn chuaån cho tay phaûi)
-         *Choïn 1 tieáng ñaøn (nhaïc khí) muoán theå hieän
-         *Nhaán [EXIT] ñeå thoaùt khoûi maøn hình choïn tieáng ñaøn (khi khoâng caàn thieát)
-         *Baây giôø haõy thu taát caû nhöõng nhòp ñieäu – tieát taáu maø baïn muoán.
-         *Nhaán [START/STOP] ôû phaàn [SONG] ñeå keát thuùc leänh thu.
-         * Haõy laøm laïi theo ñuùng trình töï ñeå coù theå thu taát caû caùc track coøn laïi.
Quannizo: (Daøn ñeàu tieát taáu)
-         Sau khi thu hoaøn taát, ôû cheá ñoä maøn hình naøy – ta nhaán [NEXT] ñeå choïn cöûa soå [CHANNEL]
-         Nhaán [A] hoaëc [B] ñeå choïn cheá ñoä [QUANTIZE]
-         Nhaán [5] ñeå choïn 1 tieát taáu phuø hôïp
-         Nhaán [2] hoaëc [3] ñeå aán ñònh track muoán laøm.
-         Nhaán [7] hoaëc [5] ñeå boä nhôù cuûa ñaøn bieát ta muoán thöïc hieän leänh naøy vôùi ñoä chính xaùc laø bao nhieâu phaàn traêm (%)
-         Nhaán [D] ñeå chaáp nhaän leänh.
Löu tröõ baûn nhaïc :
-         Töø cöûa soå [SONG CREATOR] nhaán [1] ñeå thöïc hieän löu tröõ [SAVE]
-         Nhaán [BACK] [NEXT] ñeå choïn cheá ñoä löu tröõ.
-         Nhaán (1-8) ñeå ñaët teân.
-         Nhaán (8) ñeå chaáp nhaän (OK)

Chuùc baïn thaønh coâng vaø luoân tìm thaáy nhöõng ñieàu ngaïc nhieân treân saûn phaåm môùi nhaát cuûa YAMAHA PSR S700/PSR S900.

Produktinformasjon
Take your creativity beyond your imagination 
61-key digital workstation with a TFT color LCD screen that features with amazing Super Articulation and MegaVoice technology.
 • Accompaniment styles powered by MegaVoices (Total 322 accompaniment styles) 
 • TFT Color LCD screen 
 • USB Audio Recorder and MP3 Playback 
 • Vocal Harmony & Video Out for more fun 
 • LAN Port for Internet Direct Connection access 
With an even greater and wider selection of Voices, enhanced effects, an amazing variety of music genres and new Styles, the PSR-S910 provides stunning musical power and enormous value.
Funksjoner

Keyboard/Polyphony

61 regular-sized touch sensitive keys and 128-note polyphony. 

Wide Selection of Voices & Styles

678 realistic instrument voices, 480 XG voices, 28 Drum/SFX Kits and 322 accompaniment styles which allows the enjoyment of regionally unique music, making it possible to have even more fun with music. 

Super Articulation

Introducing a completely fine level of sonic realism and musical expressiveness. The remarkably authentic Voices feature the unique performance characteristics of each instrument, the expressive finger-slides on the guitar, or the breathy, legato phrasing of a saxophone. Never before have such string, wind and brass instruments, played live with a keyboard, sounded so convincing or so real! 

MegaVoice Technology

It features multiple samples across the keyboard with sophisticated velocity switching - for incredibly authentic instrument sounds. It contains not only the basic samples of the instrument but also the performance techniques used with it. On a guitar for instance, players will hear open and mute string sounds, dead notes, hammering effects, slide effects, harmonics and a wide range of strum and body noises. In technical terms, MegaVoice duplicates an instrument's behavior. In sonic terms, this gives the keyboard stunningly realistic sounds. 

Organ Flutes

This special function not only gives you a full set of rich and luscious organ sounds, it also lets you create your own original organ voices, just as on a traditional organ, by increasing and decreasing the flute footages, and adding percussive sounds. 

Vocal Harmony

The amazing Vocal Harmony feature automatically produces backup vocal harmonies for lead vocals that you sing into a microphone. You can even change the gender of the harmony voices - for example, letting you add female backup to your own male voice (or vice versa). 

TFT LCD 5.7 inch Display

High-resolution, 320 x 240 dots, color TFT (Thin Film Transistor) LCD screen. Big and bright, the 5.7 inch display shows scores, lyrics, all important settings and parameters with crystal clear clarity, even under extreme lighting conditions. 

Text Viewer

This allows you to show text files you've created on computer-making. Even if the Song doesn't contain lyrics data, you can view the lyrics on the display. If enables various useful possibilities, such as the showing of lyrics, chord names, and text notes. 

USB Audio Recorder & MP3 Playback

You can record your performance as audio data to a USB storage device. Connect a microphone or guitar to the instrument and enjoy recording a guitar and keyboard performance together, or record your singing along with song playback. Also it features playback of audio files in the "MP3 (.mp)" format commonly used by personal computers and portable music players. 

Convenient Multi Pad Sync function / Registrations and OTS Information

You can embellish your performance as you play with several preset phrases by using the Multi Pads. These can even be synchronized with Style/Song playback. The information displays for Registration Memory and One Touch Setting allow you to confirm the registered panel setups easily. 

Music Finder

When you want to play in a certain genre of music but don't know which settings to choose, what can you do? Music Finder has the answer. It offers an extensive range of music styles with pre-programmed voices and effects setups. Search for suitable styles. It instantly call up the best-suited voices, tempo and accompaniment style to match the song name or music style you wish to play. Simply call up a song title and start playing. 

Online, On-demand Music (IDC)

Bring your instrument online and tap into the worldwide music network! Yamaha has created a new, essential online service for musicians everywhere: Internet Direct Connection (IDC). IDC lets you connect the instrument directly to the Internet, without a computer, letting you delve into thousands of MIDI songs on our custom website, and download your favorite music for playback on the instrument. 

Music Finder+

This service gives you the capability, by connecting the instrument to the Internet Direct Connection (IDC), of searching for and adding desired panel settings and song data via the IDC to the instrument. For more details about this service, refer to the following website. http://services.music.yamaha.com/musicfinder/ 

LAN Port

LAN Port is for a wired internet connection the same as a LAN terminal you see on a computer. Stay connected and directly access to the Yamaha's special service "Internet Direct Connection (IDC)" without a computer. Once you're online with IDC, you can download your favorite contents straight to your instrument. And that's just the beginning - the fun and excitements start from there! 

USB TO DEVICE Terminal

Insert a USB flash memory in the USB TO DEVICE terminal on the instrument. It would let you save or load the registered settings and user songs created on the instrument, as well as read data from the connected device. 

USB TO HOST Terminal

Dive in and take advantage of the wide world of computer music software. Connections and setup are exceptionally easy, and you can play back your computer recorded parts with different instrument sounds - all from a single instrument. 
Produsentinformasjon
 
 
 
 Yamaha