Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Effects processor

Các bộ xử lý hiệu ứng (Effects processor) thường xử lý tín hiệu theo hai dạng: Gởi (Send) và Chèn (Insert).
Khi dùng dạng Gởi (Send), chỉ một phần tín hiệu gốc bị ảnh hưởng. Ngược lại khi dùng dạng Chèn (Insert) thì toàn bộ tín hiệu gốc sẽ bị thay đổi.
Trong cả hai trường hợp thì bạn đều có thể điều chỉnh tín hiệu mộc (dry) lẫn tính hiệu xử lý (wet) một cách hoàn toàn độc lập.
Nếu bạn dùng hiệu ứng bằng đường Gởi/Nhận (Send/Return), bạn có thể điều chỉnh riêng biệt tín hiệu mộc (dry) và tín hiệu xử lý (wet) thông qua hai nút chỉnh Aux Send và Auxiliary. Nếu bạn dùng hiệu ứng chung vào một đường ghi âm thì bạn có thể chỉnh bằng cách cân bằng giữa tín hiệu mộc (dry) và tín hiệu xử lý (wet).
Chèn (Insert)
Image
Gởi (Send)
Image
Tùy vào mục đích mà ta chọn dùng dạng nào. Lấy ví dụ nếu chỉ muốn một rãnh ghi âm nào đó chịu ảnh hưởng của hiệu ứng thì ta dùng dạng Chèn (Insert). Còn nếu có nhiều rãnh ghi âm cần hiệu ứng thì ta dùng dạng Gởi (Send).
Lưu ý là khi dùng dạng Chèn (Insert) thì tín hiệu sẽ bị ảnh hưởng hiệu ứng trước khi đi tới các phần điều chỉnh khác (pre-fader). Còn khi dùng dạng Gởi (Send) thì ta có nhiều lựa chọn hơn, tín hiệu sẽ bị thay đổi trước (pre-fader) hoặc sau (post-fader) khi đi qua các phần điều chỉnh khác.