Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

NEXO PS10-R2 TDControler

NEXO PS10-R2 TDControler
PS10 TDController R2 là một bộ xử lý tiên tiến cho phép tùy chọn loa Subwoofer PS10R2 và LS600 để đạt được hiệu quả cao nhất từ các kết hợp đơn giản. PS10TD-R2 cung cấp chéo, điều khiển trực quan và hệ thống cân bằng tối ưu hóa cho các PS10R2 và LS600. PS10TD-R2 có hai đầu vào và ba đầu ra, L, R và đầu ra summed Sub, tiết kiệm chi phí và đơn giản hơn.

Giống như tất cả bộ vi xử lý NEXO, PS10TD-R2 cung cấp các chức năng chính xác, nhiệt độ lõi đồng và bảo vệ màng loa thông qua việc sử dụng các lựa chọn điều khiển cân bằng điện áp (VCEQs: Voltage Controlled Equalisers), chỉ giảm tần số khi và nếu cần thiết.
Các đặc điểm chính
Mạch được thiết kế chính xác cho các hệ thống PS10-R2/LS600 cho phép tăng mức độ âm thanh và hoạt động hiệu quả.
VCEQs Servo điều khiển cung cấp tính năng chính xác mà không gây mất cân bằng.
Hai đầu vào và ba đầu ra cho phép PS10TD-R2 để quản lý nhiều PS10-R2 và LS600.
Đầy đủ các chỉ mục và điều khiển.
Ampli Ps10-R2
 
Audio Inputs
Two L&R Audio inputs. Electronically balanced, 50KΩ. Two XLR-3F connectors.
Sense Inputs
Three Amplifier Sense Inputs (PS10-R2 L&R, LS600. 150 kΩ. 6 Pole Removable Strip Terminal.
Passive Mode, PS15-R2 L&R, RS15. Active Mode, PS15-2 LF and HF, RS15.
Audio Outputs
Two L&R PS10-R2  audio outputs. Electronically balanced, 50Ω. Three XLR-3.
One mono (L+R) LS600 audio output. Electronically balanced, 50Ω. One XLR-3M.
Controls
Std/Max Protection Trimmer. Gain switch (back panel), 3 positions for Amps with Gain : -6 / 0 / +6 dB.
Sub On switch & Sub Gain Control.
Indicators
Speaker Protect LEDs. Amp Sense & Peak LEDs.
Dimensions 
1U 19" Rack. 190mm (7.5") Depth.
Weight
2.9kg (6.6 lbs) net.
SYSTEM SPECIFICATIONS PS15 TDCONTROLLER-R2
Input Level
+28dBm max into 600Ω
Output Level 
+20dBm Max. +19dBm Max on 1kΩ.
Noise
-88 dBm (22 Hz - 22 kHz, UnWeighted).
THD+N 
< 0.03% Typ. 0.05 Max for +18dBm Output.
Power Supply 
110/220 Volts (External Rear Panel Switch), 50/60Hz. Earth-Lift (back panel).
SYSTEM OPERATION
Applicable Products
The PS10 TDController-R2 is precisely matched to the PS10-R2 & RS15 cabinets and includes sophisticated protection systems. Use of either product without apropery-connected Controller will result in poor sound quality and may damage the components.