Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

NEXO PS15 TDController-R2

NEXO PS15 TDController-R2
PS15 TDController R2 là một bộ xử lý tiên tiến cho phép lựa chọn loa PS15-R2 và RS15 Subwoofer để đạt được hiệu suất đặc biệt từ những kết hợp đơn giản. Các PS15TD-R2 cung cấp chéo, điều khiển ampli cảm ứng và hệ thống cân bằng tối ưu hóa cho R2-PS15 và RS15.
PS15TD-R2 cũng có tính năng lựa chọn của người dùng hoạt động passive hoặc active (bi-amp) của loa PS15R2. Một PS15TD-R2 có hai đầu vào và ba đầu ra, bao gồm đầu ra summed sub, giảm thiểu chi phí lắp đặt và sự phức tạp.

Giống như tất cả bộ vi xử lý NEXO, các PS15TD-R2 cung cấp chính xác các động thái, nhiệt độ dây đồng và bảo vệ màng loa thông qua việc sử dụng các lựa chọn điều khiển cân bằng điện áp (VCEQs: Voltage Controlled Equalisers), chỉ giảm tần số khi và nếu cần thiết.
Các đặc điểm chính
 Vi mạch được thiết kế chính xác cho hệ thống âm thanh PS15-R2/RS15 cho phép tăng cường độ và hoạt động ổn định
PS15-R2
 Điều khiển tự động VCEQs kiểm soát chính xác mà không gây mất cân bằng.
 Hai đầu vào và ba đầu ra cho phép quản lý một PS15TD-R2 đơn và nhiều PS15R2 RS15.
 Người sử dụng cấu hình cho passive hoặc active (amp-bi) hoạt động của loa PS15R2.
 Bao gồm tất cả các chỉ mục và điều khiển.
 
 
Audio Inputs
Two L&R Audio inputs. Electronically balanced, 50KOhm. Two XLR-3F connectors.
Sense Inputs
Three Amplifier Sense Inputs, 180 kOhm. 6 Pole Removable Strip Terminal
Audio Outputs
audio outputs. Electronically balanced, 50 Ohm. Three XLR-3M connectors.
Passive Mode, two PS15-R2 L&R, one Mono (L+R) RS15. Active Mode, one PS15-R2 LF, one PS15-R2 HF, one Mono (L+R) RS15.
Controls
Front panel: Overlap/Crossover switch, Two Bass EQ trimmers (+/- 3 dB), Three Peak Limiter Adjust trimmers. Three Gain trimmers (+/- 6dB). Back panel: Gain switch (back  panel), 3 positions for Amps with Gain : -6 / 0 / +6 dB. Internal: Active/Passive Mode switch. Three Protection trimmers.
Indicators
Speaker Protect LEDs. Amp Sense & Peak LEDs. Active Mode LED. Power ON LED
Dimensions 
1U 19" Rack. 190mm (7.5") Depth.
Weight
2.9kg (6.6 lbs) net.
SYSTEM SPECIFICATIONS PS15 TDCONTROLLER-R2
Input Level
+28dBm max into 600Ω
Output Level 
+22dBm.
Noise
-88 dBm (22 Hz - 22 kHz, UnWeighted).
THD+N 
< 0.03% Typ. 0.05 Max for +18dBm Output.
Power Supply 
110/220 Volts (External Rear Panel Switch), 50/60Hz. Earth-Lift (back panel).
SYSTEM OPERATION
Applicable Products
The PS15 TDController-R2 is precisely matched to the PS15-R2 & RS15 cabinets and includes sophisticated protection systems. Use of either product without a propery-connected Controller will result in poor sound quality and may damage the components.
Sub-bass
Active two-way operation of the PS15 Loudspeaker in passive mode or three-way operation in active mode with the RS15 Subwoofer is included in the PS15TDController-R2.